Komu je oskrba na domu namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo možnosti. Otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v primeru, da niso vključeni v organizirano obliko varstva.

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov). Gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega dela prostora). Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Kakšni so pogoji za vključitev v storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev (starejši, invalidni, bolni, otroci z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju).

Kako se vključim v storitev?

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje. Več ...

Ali potrebujem kakšno dokumentacijo za vključitev v storitev?

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu. Ob prvem obisku na domu bo strokovna delavka potrebovala na vpogled osebni dokument, ki je potreben v postopku ugotavljanja upravičenosti. Druge dokumentacija ni potrebna.

Na koga se obrnemo v primeru, da potrebujemo oskrbo na domu?

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Kakšen obseg pomoči lahko dobim?

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. Lahko se spreminja glede na spremenjene potrebe upravičenca, vendar največ do 20 ur tedensko na posameznega upravičenca.

Kako poteka storitev?

Strokovna delavka na podlagi podane pobude opravi obisk na domu in ugotovi upravičenost do storitve. Izdela se individualni načrt izvajanja storitve ter pripravi dogovor o izvajanju storitve, v katerem se dogovori vrsta, obseg in način izvajanja. Nato sledijo obiski socialne oskrbovalke skladno z dogovorom.

Kakšna je cena storitve socialne oskrbe?

Cena socialne oskrbe je subvencionirana s strani Mestne občine Ljubljana. Upravičenec plača del cene storitev po ceniku, in sicer: 4,40 EUR na delovni dan, 5,70 EUR na nedeljo in 5,90 EUR na uro ob državnem prazniku in na dela prosti dan. Storitve plača enkrat mesečno na podlagi obračuna opravljenih storitev.

Kako v primeru, da ne zmoremo plačila stroškov storitve?

Upravičenec, ki ne zmore stroškov plačila storitve, lahko uveljavlja oprostitev plačila pri pristojnem centru za socialno delo.

Rad bi več/manj pomoči.

Za spremembo obsega ali vsebine storitev se obrnete na organizacijsko enoto, iz katere je pomoč organizirana.

Kdo so osebe, ki nudijo storitve?

Prvi obisk na domu upravičenca izvedejo strokovne delavke. Drugi del storitve, neposredno izvajanje storitev socialne oskrbe, izvajajo socialne oskrbovalke. Vsi zaposleni so ustrezno usposobljeni skladno s socialnovarstveno zakonodajo. So redno zaposleni in se udeležujejo dodatnih izobraževanj. Njihovo delo se spremlja in preverja.

Kako v primeru, da s storitvijo nisem zadovoljen/zadovoljna?

Uporabnik lahko svoje pripombe, vezane na izvajanje storitve, posreduje v pisni obliki vodji organizacijske enote in sicer v roku 8 dni od dneva opravljene storitve, na katero podaja pripombe. Uporabnik svoje pripombe pošlje na naslov Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana.

Kako v primeru, da storitev ne potrebujemo več?

Za odpoved storitev se obrnete na organizacijsko enoto, iz katere je pomoč organizirana.

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo