Dokumenti, ki jih je izdal Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Pravilnik

Statut Zavoda

Katalog informacij javnega značaja

Program dela in finančni načrt za leto 2016

Katalog storitev

Politika kakovosti

 

Poročila delovanja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Poročilo ZOD 2015

Poročilo ZOD 2014

Poročilo ZOD 2013

Poročilo ZOD 2012

 

Obrazci

Vloga za vključitev v storitve socialne oskrbe

Direktna bremenitev (trajnik)

 

Dokumenti, ki jih je izdala Mestna občina Ljubljana

Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Akcijski načrt Starosti prijazna Ljubljana za obdobje od 2016 do 2020

 

Dokumenti, ki so jih izdale druge organizacije Republike Slovenije in pomembno vplivajo na delovanje ZOD

Kodeks etičnih načel.pdf

Zakon o socialnem varstvu

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev 

Zakon o zavodih

Socialni sporazum za obdobje 2015-2016

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstvenega varstva in socialnega varstva Slovenije

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o javnih naročilih

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenemu zavarovanju

Pravilnik o standardih in normativihsocialno varstvenih storitev

Zakon o prostovoljstvu

Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva

Strategija varstva starejših od leta 2010 - solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva

Poročilo o realizaciji nalog Strategije varstva starejših, sprejetje za obdobje od 2006 do 2010 in akcijski načrt nalog pristojnih ministerstev da izteka Strategije varstva starejših do leta 2010

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih financah

Zakon o računovodstvu

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017

Pravilnik o izvrševanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva

V kolikor so vam ostale plenice, podloge za enkratno uporabo ali drugi pripomočki za nego, nas kontaktirajte. Podarjene pripomočke bomo posredovali uporabnikom, ki jih potrebujejo.

Kontaktna oseba: Samec Barbara, tel.: 01/24-20-605.

Komu je oskrba namenjena?

Starejšim, invalidnim in bolnim osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v domačem okolju in se ne morejo oskrbovati ali negovati sami...

Preberi več

Kakšno pomoč lahko dobim?

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov)...

Preberi več

Kakšni so pogoji za vključitev?

Bivanje v domačem okolju na področju Mestne občine Ljubljana, potreba po storitvah iz dveh sklopov storitev, da gre za osebo iz skupine upravičencev...

Preberi več

Zahtevek oziroma vlogo za uveljavljanje storitve poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronske pošte pri organizacijski enoti s področja, kjer upravičenec stanuje.

Preberi več

Potrebno je oddati zahtevek oziroma vlogo za vključitev v storitev ustno (osebno ali telefonsko) ali pisno (po klasični ali elektronski pošti) na določenem obrazcu...

Preberi več

Na organizacijsko enoto s področja, kjer upravičenec biva – po telefonu, osebno v času uradnih ur ali pisno oziroma po elektronski pošti.

Preberi več

Obseg pomoči je odvisen od potreb upravičenca in prostih terminov Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana ob vključitvi. ...

Preberi več

Pohvalo ali pritožbo lahko najhitreje oddate prek spletnega obrazca. Vaše mnenje nam veliko pomeni.

Spletni obrazec

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana omogočamo vsem uporabnikom storitev pomoči na domu izposojo knjižničnega gradiva interne knjižnice.

Preberi več

 
MOL noga strani                 zod zl                 lgbt                lj prostovoljstvo